Vad är en rapporteringsbrist?

Uppdaterad

En rapporteringsbrist definieras som idrottsutövares (eller tredje part till vilken idrottsutövare har delegerat uppgiften) underlåtenhet att lämna en korrekt och fullständig vistelserapport som gör det möjligt att återfinna idrottsutövaren för dopingkontroll på tid och plats som angetts i vistelserapport. Det omfattar även underlåtenhet att uppdatera vistelserapporten när det är nödvändigt samt säkerställa att den alltid är korrekt och fullständig.

En rapporteringsbrist anses ha förekommit om:

  • idrottsutövaren underlåter att lämna fullständig information senast den första dagen i det aktuella kvartalet*; 
  • om någon information upptäcks vara felaktig på det (första) datumet då aktuell information kan visa sig vara felaktig

Om detta uppstår kommer Antidoping Sverige att skicka en formell underrättelse om denna vistelserapporteringsbrist, varvid idrottsutövaren får möjlighet att inkomma med ett yttrande.


*Av Föreskrifter för nationell antidopingverksamhet följer att vistelserapporten ska inges till Antidoping Sverige senast den 15:e i månaden före vistelserapportperiodens början och ska omfatta ett kvartal.

warning Created with Sketch.